Sociale toelagen Hove 2018 – deel 2

De gemeente Hove en het OCMW van Hove kennen een aantal sociale toelagen toe. Het loont dus de moeite om dit eens aandachtig te lezen. Je verneemt welke toelagen er zijn, wie ervoor in aanmerking komt, het bedrag waarop je recht hebt, waar en hoe de aanvraag dient te gebeuren en welke attesten of bewijzen je moet voorleggen.

OCMW Hove

Toelage aan grote gezinnen

Wie heeft er recht op ? – Elk gezin met ten minste drie kinderen ten laste. Een kind is ten laste wanneer men er kinderbijslag voor ontvangt. Een kind tot 21 jaar dat getroffen is door een zelfredzaamheidsvermindering van 9 punten en verhoogde kinderbijslag geniet, telt voor twee. – Het netto belastbaar gezinsinkomen of inkomen samenwonenden van het jaar 2016 mag niet méér bedragen dan 25.257 EUR, te vermeerderen met 5.155 EUR per persoon fiscaal ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Een persoon ten laste die een attest kan voorleggen van de mutualiteit waarin de betrokkene voor 66 procent invalide wordt verklaard of een attest van de FOD Sociale Zekerheid dat bepaalt dat de betrokkene is getroffen door een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder of een vermindering van zelfredzaamheid van 9 punten of een blijvende invaliditeit die rechtsreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 procent bedraagt, telt voor twee. De echtgeno(o)t(e) kan nooit als ten laste worden beschouwd. Indien het huidige inkomen gedaald is ten opzichte van het inkomen van 2016 wordt er rekening gehouden met het huidige inkomen. – De aanvrager moet al zes maanden in Hove wonen.

Bedrag ? 50  EUR per jaar, verhoogd met 15 EUR per kind ten laste vanaf het vierde kind ten laste.

Waar, hoe en wanneer aanvragen ? – In het dienstencentrum, bij Gerda Vos; – met een formulier dat je daar wordt bezorgd; – jaarlijks vóór 1 oktober.

Attesten, bewijzen ? – Een attest waaruit blijkt dat er kinderbijslag ontvangen wordt, eventueel verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap; – het aanslagbiljet inzake de personenbelasting waarop het inkomen van het jaar 2016 vermeld staat.

Meer info :

Voor informatie betreffende deze toelagen kan je terecht bij mevrouw Gerda Vos in Dienstencentrum “Ten Hove”, René Verbeecklaan 3 in Hove, tel. 03 / 454 08 37, e-mail : gv@ocmwhove.be .

Foto’s © Gazet van Hove.