Dit werd besproken op de laatste Hovese Milieuraad

Dinsdag 21 november 2017, Gemeentehuis, 20.00u., 22 aanwezigen.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Goedgekeurd

Overlopen actiepunten

Verslag fietsroute (’t Of in Hove), aandacht overhangende delen.

Foutief parkeren op de boomwortels.

Beplanting stationsparking.

Beplanting rotondes/ snelheidsremmend effect komt aan bod.

Terugkoppeling dossier Boshoekstraat 99

Eigenaar had beroep aangetekend – gemeente heeft dit ingewilligd. Bomenrij mag weg. Wespendief aanwezig/waargenomen. Er komen volwaardige olmen in de plaats.

Frijthout

Men gaf een stand van zaken en overliep even de verschillende beheerseenheden.

Beheersvisie tegen eind 2017 : een eerste ontwerp hebben. Voorstellen op de milieuraad van 16 januari 2018.

Men maakt beheersfiches. Ook afspraak met de bevoegde diensten voor een terreinverkenning. Afspraken wie wat gaat doen ? Graslanden mogelijk door landbouwers laten onderhouden/beheren. Natuurpunt zal de voorjaarsflora onderhouden. Aan taverne ‘De Jongste Telg’ klimop verwijderen en ook de knotwilgen knotten. De rietvelden onderhouden.

Versmald fietspad richting Fruithoflaan Boechout : paardenweide (eigenaars), geen toelating op privaat terrein van fietspad 3 meter, wel 1,18 m breedte. Anders moesten alle eiken weg.

Raadslid Jo Ampe vond “dat er ernstig werk is gedaan voor het beheersplan. De gemeente is goed bezig. Ook acties naar aanplantingen doen. Het groenpatrimonium is op zes jaar tijd enorm toegenomen in de gemeente Hove”.

Uilenbos

Men gaf een kleine terugkoppeling van “de dag van de trage weg.”

Er zijn twee toegangswegen : Lintsesteenweg en Boshoekstraat. 17 ha bos, 2/3 droog bos (beuken en eikenbos), 1/3 broekbos in beekvallei. Europese habitat bescherming (es, els). Hoge natuurwaarde. De omzetting tot natuurreservaat is in de aankoopacte opgenomen. Men kreeg bij de aankoop veel steun van de gemeente Hove en de Streekvereniging Zuidrand. 50 ha bewaren met duidelijke doelstellingen. Reeënpopulatie (werpplaats), men mag niet jagen in het bos.

De beekvallei is kalkrijk. Het broekbos vrij intensief onderhouden en uitdunnen.

Wandelpaden : er werden infoborden aangebracht. Fietsenparking. Toegang bos van 9.00u. tot zonsondergang. Geen honden toegelaten (geur).

Rood : 1 mei – 10 augustus : bezoekers niet toegelaten. Reeën eten ’s morgens vroeg. Blauw : altijd bezoekers toegelaten. Het bos is een stiltegebied. Joggers mogen geen fluoriserende kledij dragen.

De teek zit in het bos. Veel op de grasstroken. Niet met korte broek door het gras rollen.

Evenwicht tussen recreatief gebruik en de natuur observeren en desgevallend bijsturen.

De Beheersgroep zijn actieve medewerkers die zorgen voor het beheer. De Stuurgroep bestaat uit de Beheergroep + gemeente + aangelanden + Streekvereniging. Alles afstemmen met de omgeving.

Uitdagingen : Omgevingsjacht, uitzetten van fazanten mag niet. Bindende afspraken maken wanneer het jachtseizoen aantreedt. Andere verstoringselementen : brommers, parkeren met auto’s in de Boshoekstraat (parkeerverbod). Parking verharde berm aan Lintsesteenweg (beek/ waterzuivering), wordt terug aangelegd.

De gemeente Boechout werkte niet tegen.

Agenda najaar

We bekijken wat we nog gaan doen voor het jaar van de eekhoorn. In de Boechoutselei en de Groenstraat zijn er eekhoorns dood gereden. Eekhoornbruggen plaatsen. Van hoofdstam naar hoofdstam. Er komt een voordracht over de eekhoorn.

Men prikt een datum voor een zwerfvuilactie : algemeen bevolking : eigen straat doen, weekeinde 17 en 18 maart 2018. In januari alles plannen. In één uur een straat schoonmaken door alle burgers.

Vijf uilenbakken werden er uitgezet. Er hebben twee steenuilen ingezeten.

Politiereglement

Het nieuwe politiereglement zal binnenkort voorgelegd worden aan de gemeenteraad, enkele milieu en natuur elementen ter info. Bij ernstige milieuovertredingen moet de politie tussen komen. Volgens de voorzitter “moet de politie het jachtreglement kennen. Vorming is nodig.”

Budget

Naar jaarlijkse traditie worden we in deze periode om advies gevraagd omtrent het budget. Er werd een extra budget van 80.000 euro vrijgemaakt voor Frijthout, voor het speelbos 70.000 euro. Er werd reeds een bestek uitgeschreven. Er heeft nog nooit zoveel budget voor groenaankopen ingestaan.

Varia

Behaagactiebedeling op 25 november

Woon- en energiebeurs op 26 november

Bepaling datum volgende milieuraad : 16/1/2018.

Geelhandlaan : bomen, eiken geven eikels. Olmen werden als variëteit aanvaard. De prijs ging omhoog met 20.000 euro. Schepencollege akkoord. Aanplantingen normaal deze winter, hopen dat het niet vriest.

 

Foto’s © Gazet van Hove.