Gemeenteraad Hove : financiële zaken allemaal goedgekeurd

Op de jongste gemeenteraad van november jl. werden een aantal zaken besproken die handelden rond financiën. Ze werden allemaal unaniem goedgekeurd, meerderheid samen met de oppositie als één gezellige familie. De raad was reeds om 21.00u. gedaan, waarna sommige raadsleden naar enkele gekende Hovese taphuizen trokken … Ze betalen hun pintjes wel allemaal zelf !

Gemeente-AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) : leningsovereenkomst AGB Hove geplande investeringen 2017 

Als gevolg van de gewijzigde interpretatie van het begrip winstoogmerk moet de financiering van het AGB Hove herbekeken worden. Tot nu toe werden de investeringen van het AGB gefinancierd door een investeringssubsidie van de gemeente. Deze investeringssubsidie wordt nu vervangen door een toegestane lening waarbij de terugbetaling gefinancierd wordt met een prijssubsidie. Met dit besluit wordt aan het AGB Hove een renteloze lening toegestaan ter financiering van de geplande investeringen in 2017.

Het AGB Sport en Ontspanning heeft tot doel het beheer en de uitbating van de sporthal en de sportaccommodaties die gevestigd zijn aan de Paul van Ostaijenlaan en de voetbalvelden gelegen in de L. Dumortierstraat (Hove Sport). Het AGB sport en ontspanning is een verzelfstandigd agentschap van de gemeente Hove. Het AGB kan gezien worden als een dochterbedrijf van de gemeente Hove en heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.

Eénparig goedgekeurd.

AGB : prijssubsidie 2017 : evaluatie factor

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om goedkeuring te hechten aan de her-evaluatie van de prijssubsidie in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).

Eénparig goedgekeurd.

Belasting op afgifte administratieve stukken 2018-2019 : aanpassing

Vanaf 1 januari 2018 veranderen de tarieven van de elektronische identiteitskaarten, de kaarten voor vreemdelingen, de biometrische kaarten, de Kids-ID’s en de bedragen voor de dringende en zeer dringende aflevering.

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om het belastingreglement in die zin aan te passen.

Deze vergoedingen worden jaarlijks herzien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex en vastgelegd door de FOD Binnenlandse Zaken. Met ingang van 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt de volgende belasting geheven op de afgifte van stukken :

– elektronische identiteitskaarten en elektronische kaarten voor vreemdelingen : gewone procedure : 4 EUR, dringende procedure : 16 EUR, zeer dringende procedure : 22,40 EUR, uitgezonderd voor de eerste kaart van 12-jarigen;

– elektronische kaarten en verblijfsdocumenten met biometrische kenmerken voor vreemdelingen : 5,80 EUR, 16 EUR en 22,40 EUR;

– kids-ID : 1,60 EUR, 16 (+ 6,40 EUR gemeentetaks) en 22,40 EUR (+ 6,40 EUR gemeentetaks);

– identiteitsbewijzen aan vreemdelingen : 7,50 EUR, -12-jarigen : 0,50 EUR;

– (voorlopig) Europees rijbewijs : 20 EUR (+ 5 EUR gemeentetaks), (voorlopig) internationaal rijbewijs : 16 EUR (+4 EUR gemeentetaks);

– reispas: 5 EUR, spoedprocedure : 15 EUR, 0-18 jaar : gratis, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid;

– trouwboekje : 15 EUR;

– betekening eenzijdige verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning : 200 EUR.

Eénparig goedgekeurd.

Meer info : Bob Vingerhoets (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 22 (kantooruren), e-mail : bob.vingerhoets@hove.be .

alle raadsleden zitten op café …

Foto’s © Gazet van Hove.