Dit werd ook besproken op de Hovese gemeenteraad van 23 oktober 2017

Er waren een goede 20 toeschouwers in de zaal, waaronder enkele leerlingen van Regina Pacis die een taak moesten maken.

Oprichting interlokale vereniging als organisator Wijk-werken : overeenkomst met statutaire draagkracht : goedkeuring

De hervorming van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) past in de zesde staatshervorming. Vanaf 1 januari 2018 wordt het PWA vervangen door het Wijk-werken. Om dit Wijk-werken regionaal vorm te geven, wordt voorgesteld om een interlokale vereniging op te richten met de lokale besturen van Boechout, Borsbeek, Edegem, Kontich, Lint, Mortsel, Wommelgem en Hove.

Werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt komen in aanmerking voor het Wijk-werken. Dat is een ruimere doelgroep dan die van het huidige PWA. Men kan maximum 12 maanden in het Wijk-werken tewerkgesteld worden voor maximum 60 uur per maand. Daarna moet men doorstromen naar een volgende stap in het activeringstraject (stage, tewerkstelling, tijdelijke werkervaring,…). Het Wijk-werken wordt meer een activeringsinstrument, een stap in een traject op maat van de werkzoekende. Een uitzondering wordt gemaakt voor de huidige PWA-medewerkers. Die kunnen nog tot hun pensioen actief blijven in het Wijk-werken. De jobs die in aanmerking komen voor het Wijk-werken zullen in grote mate dezelfde zijn als de taken die binnen het PWA kunnen worden uitgevoerd.

Nu heeft elke gemeente een eigen PWA op het grondgebied. Het Wijk-werken moet worden georganiseerd voor een regio van minstens 60.000 inwoners. Dat wil zeggen dat gemeenten met minder dan 60.000 inwoners sowieso moeten samenwerken om het Wijk-werken vorm te geven. De lokale besturen kunnen zelf het initiatief nemen om de organisatie op te nemen. Als dat niet gebeurt, zal de VDAB het Wijk-werken zelf organiseren. De organisator krijgt van de VDAB één voltijds medewerker per 60.000 inwoners.

De PWA-cheque wordt vervangen door de Wijk-werk-cheque. Die zal voor de klant tussen de 5,95 en 7,45 EUR kosten (door het lokaal bestuur of de organisator zelf te bepalen). De Wijk-werker krijgt hiervan 4,10 EUR per uur en de VDAB (ongeveer) 0,70 EUR. Het saldo (tussen 1,15 en 2,65 EUR, afhankelijk van de gekozen prijs van de cheque) is voor de organisator. Die kan daarmee bijvoorbeeld bijkomend personeel aanwerven voor het activeringsbeleid in zijn regio.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 25 september 2017 om te opteren voor een interlokale vereniging (zonder rechtspersoonlijkheid) om het Wijk-werken te organiseren. In voorliggende overeenkomst met statutaire draagkracht zitten volgende hoofdkeuzes in verband met de concrete werking van de interlokale vereniging :

– een beheerscomité met zestien leden. De gemeentelijke afgevaardigden zijn leden van het schepencollege of de gemeenteraad. De OCMW’s vaardigen een medewerker af met voldoende expertise op het vlak van sociaal beleid en activering en het beleid daaromtrent. Op deze manier kan het beheerscomité zijn hoofdopdracht, namelijk het leggen van prioriteiten inzake beleid en werking, het best vervullen.

– De betrokken besturen gaan een engagement voor lange termijn aan. Daarom wordt voorgesteld om de interlokale vereniging op te richten voor onbepaalde duur. Weliswaar voorziet men voor duidelijke maar beperkte uitstapmogelijkheden voor een bestuur.

– Als beherende gemeente wordt de stad Mortsel voorgesteld omwille van de centrale ligging in het werkingsgebied, maar ook omwille van de ‘historische’ voortrekkersrol in het kader van de succesvolle ESF-projecten met betrekking tot de activering en tewerkstelling die de OCMW’s van de betrokken gemeenten de afgelopen jaren samen hebben gedaan en omwille van de expertise  op het vlak van activering in het algemeen.

– De schaalvergroting mag niet ten koste gaan van de troeven verbonden aan de lokale verankering. Daarom zal sowieso in één of meer zitdagen ter plaatse voorzien worden in de individuele gemeenten, aangepast aan de individuele noden.

– Daarnaast is de werkgroep het ook eens dat elke gemeente zelf moet kunnen bepalen welke activiteiten in het kader van Wijk-werken zullen aangeboden worden, zodat de lokale noden zo goed als mogelijk worden ingevuld.

– Om de slagkracht van de interlokale vereniging te maximaliseren, stelt de werkgroep voor om voor de maximale prijs per cheque te gaan, of 7,45 EUR. De beherende gemeente zorgt ervoor dat de werking kostendekkend is.

Eénparig goedgekeurd.

soms zijn er vele toeschouwers

Cipal : buitengewone algemene vergadering 15 december 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Cipal van 15 december 2017.

De vereniging Cipal heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.

Eénparig goedgekeurd.

 

IKA: buitengewone algemene vergadering 21 december 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IKA van 21 december 2017 goed te keuren.

De gemeenteraad bepaalt het stemgedrag van de vertegenwoordiger (Katia Devriendt) op de algemene vergadering. De raad van bestuur van IKA stelt de splitsing voor van IKA, door afsplitsing enerzijds naar IVEKA en anderzijds naar Zefier CVBA.

Eénparig goedgekeurd.

 

IKA : voordracht volmachtdrager buitengewone algemene vergadering 21 december 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voordracht van de effectieve en plaatsvervangende leden voor de mandaten bij de intercommunale IKA van 21 december 2017.

Voorstel : Katia Devriendt en plaatsvervanger Frédéric Marquet.

Eénparig goedgekeurd.

 

IVEKA : goedkeuring van agendapunten, voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel IKA in IVEKA, statutenwijziging en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 21 december 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agendapunten voor de algemene vergadering van de intercommunale IVEKA van 21 december 2017.

De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdracht-houdende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse.

Eénparig goedgekeurd.

 

Cel Onderwijs, gemeentelijke basisschool, schooljaar 2017-2018: bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen en aankoop van materiaal: bijkomende uitstap 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de tussenkomst van de ouders in een bijkomende schooluitstap voor het jaar 2017 goed te keuren.

Voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2017 wordt aan de ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar van de A. Rodenbachschool volgende tussenkomst gevraagd : uitstap Kronkeldiedoe op 18 december 2017 : 3,50 EUR per leerling.

Eénparig goedgekeurd.

 

Transitie TMVW, oprichting TMVS

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om, als gevolg van het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, de werking en organisatie van TMVW aan te passen aan het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS).

TMVW is voornemens om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (‘aandelenswap’). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS. De gemeente is op heden een A-vennoot van TMVW en de gemeenteraad dient dienvolgens te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS. Bart Van Couwenberghe of plaatsvervanger Gerda Lambrecht vertegenwoordigen er de gemeente.

Eénparig goedgekeurd.

een éénmalige andere opstelling

Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de deelname aan de oprichting van TMVS goed te keuren. De dienstverlenende vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facilitymanagement, HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

Het overlegorgaan maakte overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel over waarin de volgende documenten opgenomen zijn: een grondige motiveringsnota, een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging, een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering en een ontwerp van statuten.

Voorstel : goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn opgenomen.

Eénparig goedgekeurd.

 

Foto’s © Gazet van Hove.