Agenda gemeenteraad Hove 29 mei 2017

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van maandag 29 mei 2017

Openbare zitting

P.1.  Verslag secretaris gemeenteraad 24 april 2017

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 24 april 2017.

P.2.  Notulen gemeenteraad 24 april 2017

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 24 april 2017 goed te keuren.

P.3.  Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016 OCMW Hove

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het jaarverslag 2016 en van de jaarrekening 2016 van het OCMW.

ocmw logo

P.4.  IVEKA – Algemene vergadering 20 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd om de agenda en de statutenwijzigingen voor de algemene vergadering van IVEKA d.d. 20 juni 2017 goed te keuren.

P.5.   Intergemeentelijke vereniging PONTES – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 14 juni 2017, vaststelling mandaat en voordracht kandidaat bestuursorganen

Aan de raad wordt gevraagd de agenda en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager goed te keuren voor de algemene vergadering van 14 juni 2016.

P.6.   Beslissing inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPA van 16 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale CIPAL van 16 juni 2016.

water in wadi

P.7.   WATER-LINK – Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging WATER-LINK van 15 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Water-Link goed te keuren en de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden.

P.8.  IKA-Algemene vergadering 20 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda m.b.t. de algemene vergadering van de intercommunale IKA d.d. 20 juni 2017.

P.9.  IKA-voordracht volmachtdrager algemene vergadering 20 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd om de vertegenwoordiger en de plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Intercommunale IKA aan te duiden.

IGEAN nieuw logo

P.10.  Gemeenteraadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 16 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van de intercommunale IGEAN – dienstverlening van vrijdag 16 juni 2017.

P.11.  Gemeenteraadsbeslissing tot vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente over de agendapunten van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid voor 16 juni 2017

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de jaarvergadering van de intercommunale IGEAN milieu & veiligheid van vrijdag 16 juni 2017.

P.12. Kerkfabriek Sint-Laurentius – rekening 2016

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. Er is zowel een overschot op de exploitatie als op de investeringen. Tevens wordt er geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.

Sint Laurentiuskerk Hove

P.13.  Kerkfabriek Sint-Jozef – rekening 2016

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Er is een overschot op de exploitatie en een nulsaldo op de investeringen. Tevens wordt er geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.

P.14.  GIPOD – aanduiding Mortsel als opdrachtencentrale voor de aankoopprocedure ‘digitalisering inname openbaar domein’

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de stad Mortsel aan te duiden om op te treden als opdrachtencentrale voor de aankoopprocedure van software voor het digitaliseren van de inname van het openbaar domein.
Pas als de prijsvraag is afgelopen en de voorwaarden gekend zijn, zal de gemeente definitief moeten beslissen en staat het ons vrij of we gunnen of niet. Concreet zal Mortsel de procedure voeren van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

P.15.  Aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking: voordracht bestuurder(s) en lid/leden adviescomité., aanstelling vertegenwoordiger

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van de gemeente bij TMVW aan te duiden.

P.16.  TMVW : algemene jaarvergadering 30 juni 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW IC cvba van 30 juni 2017.

P.17.  TMVW : buitengewone algemene vergadering van vrijdag 30 juni 2017

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017.

Gesloten/Geheime zitting

P.18.  DKO – personeelsovereenkomst academie Lier

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om gunstig advies te verlenen aan de rekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Jozef. Er is een overschot op de exploitatie en een nulsaldo op de investeringen. Tevens wordt er geen gemeentelijke exploitatietoelage ingeschreven.

Gemeenteraad Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove.