Stand van zaken in het dossier “landschapspark Zuidrand / Boshoek”

HOVE-LINT-BOECHOUT-LIER

Op de grens van Hove, Lint en Boechout ligt er nog een prachtige open ruimte met veel landbouw, weinig verkeer en nog heel wat natuurwaarden. Het misschien meest bekende gebied in de Boshoek is het Uilenbos en het aansluitende Bos van Moretus (grotendeels Boechout). Het ganse gebied is echter veel groter en ligt ongeveer gekneld tussen de Lintsesteenweg (verbinding Hove, Lint), de Duffelsesteenweg (Lier- Lint), de spoorlijn Boechout-Lier en de zuidelijke kant van de kern van Boechout. Enkele honderden hectaren relatief kleinschalig landschap met verscheidene interessante bosstructuren. Het gebied is qua natuurwaarden bijzonder waardevol met bronbossen en veel voorjaarsflora. Het herbergt tevens een grote populatie reeën die hier hun rust voedings- en voortplantingsgebied vinden van waaruit zij zich in alle windrichtingen verspreiden. Op het grondgebied van Hove staat er nog een oude geklasseerde boerderij (Gasthuishoeve) waar er een belangrijke populatie Boerenzwaluw voorkomt. Kortom, een te bewaren zone.

Geld dollars

OCMW-Antwerpen heeft geld nodig

Maar het gebied is ook bedreigd. Het OCMW van Antwerpen is eigenaar van grote delen van het gebied, waaronder het Uilen­bos en heel wat landbouwterreinen waaronder ook de geklasseerde Ganzenhoeve, en wil deze “in de vitrine zetten” om zijn eigen werking te kunnen blijven betalen. Maar ook de intensifiëring van de landbouw vormt een bedreiging en dreigt het gebied om te zetten in één groot maisveld en een maximale bemestingsdruk… .

Op de laatste Hovese Milieuraad van november jl. kwam dit onderwerp terug ter sprake. Wat kwamen we te weten ? In 2016 gaat de verkoop door. Er zijn gesprekken lopende met vele partners (boeren, pachters, Natuurpunt) over hoe de gronden over te dragen (Uilenbos). De totale ingezette verkoopsprijs bedraagt meer dan 2.000.000 euro. Er is reeds één boerderij verkocht in Hove.

dreef in het bos

De gemeente Hove heeft samen met de provincie een strategisch plan ingediend om het gebied te beheren. Hove heeft reeds 500.000 euro opzij gezet en Natuurpunt 600.000 euro. Natuurpunt wil expliciet het Uilenbos aankopen. Natuurpunt wil ook de overheersende prikkeldraad vervangen door kleine landschapselementen zodat vogels er kunnen broeden. Binnenkort organiseert Natuurpunt een geldinzameling bij zijn leden en sympathisanten voor deze grote aankoop. Het Kempens Landschap vzw is ook een belangrijke speler in dit dossier.

Het dossier is ingediend bij de Vlaamse Overheid om het gebied (48 ha) als een beleefbare open ruimte – landbouw, natuur & bos – te bewaren. Tegen januari-februari 2016 verwacht men een antwoord. Later wenst men dit gebied nog uit te breiden richting Lier en de Edegemse beek.

Boshoekstraat 109 dreef

Een gezamelijk project

De Natuurpunt afdelingen actief in dit gebied (Natuurpunt Oude Spoorweg, Natuurpunt Zuidrand, Land van Reyen en Natuurpunt Wielewaal-Lier) zetten daarom hun schouders onder een geza­menlijk project om het gebied te laten evolueren naar een landschapspark-Boshoek-Lauwerijkbeekvallei met aandacht voor natuur, een evenwichtige landbouw en recreatie. Het project past tevens in één van de hoofddoelstellingen van het door de provincie en lokale gemeenten opgezette “Landschapspark Zuidrand” (zie kaderstuk hierna) die ook tot doelstelling heeft de open ruimte ten zuiden van Antwerpen te vrijwaren. Natuurpunt heeft daarom aangeboden om faciliterend op te treden bij dit project.

Natuurpunt wenst de open ruimte te bewaren in evenwicht met de aan­wezige landbouw. Een aan één gesloten groen- en natuurgebied scheppen met onder meer de oude loofbossen in Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel, is de hoofddoelstelling van dit project. Deze bossen zijn trouwens beschermd en zijn ecologisch zeer waardevol. De Boutersembeek-Lauwerijkbeek-Lachenenbeek en haar kleine zi­jbeekjes meanderen door zeer oude en unieke loofbossen en langs pareltjes van natte graslanden en moerasgebieden. Het gebied is uitermate belangrijk voor een groot aantal zeldzame planten­soorten die typisch voorkomen in erg oude ‘Ferraris’-bossen zoals Bosanemoon, Meiklokje, Sneeuwklokje, Aronskelk, Bosgeelster, Eenbes, enz … In en tussen deze bossen vinden we ook ken­merkende dieren zoals Ree, Vos, Bunzing, Buizerd, Havik, Bosuil, Kerkuil, Steenuil, vijf spechtsoorten, foeragerende ooievaars, Zwartkopmeeuwen, minstens zes soorten amfibieën, enz …

Boshoekstraat 93

 

Focus op de bossen en de open ruimte

Natuurpunt Wielewaal (Lier) heeft met het Babbelkroonbos reeds een bosgebied in beheer (Lier). Dit en de overige bossen in deze zone behoeven, zeker via de Europese verplichtingen, drin­gend kwaliteitsvol beheer om het behoud te verzekeren. Natuur­punt wil een keten van hoogwaardige natuurgebieden en natu­urverbindingen veiligstellen vanaf de Beekhoek in Lint, over het Uilenbos in Hove, het domein van Moretus (Hove-Boechout), de Melkkuip (Boechout), de bossen in de Boechoutse Boshoek en het Babbelkroonbos aan Hoog-Lachenen in Lier, tot aan de beemden langsheen de Nete in Duffel. Dit vereist natuurlijk een gezamenlijke aanpak over de grenzen van de Natuurpuntafde­lingen heen. Vandaar dat de verschillende Natuurpuntafdelingen de handen samen uit de mouwen willen steken en elkander ondersteunen. De huidige landbouw kan in de streek natuurlijk zijn rol tot bewaker van de open ruimte blijven spelen al zullen we ze uitnodigen om na te gaan hoe we de ruilverkaveling en toename van de maisteelt een halt kunnen toeroepen om zo de land­schappelijke, recreatieve en natuurwaarde van het gebied op een gezamenlijke en gebalanceerde wijze te behouden. Natuurpunt wil voor deze zone ook aandacht vragen voor bestaande trage wegen en waar mogelijk terug openstellen of nieuwe wandelwegen aanleggen, zodat iedereen kan genieten van een uniek stuk natuur dicht in de buurt.

Natuurpunt , www.zuidrand.be

natuurpunt

 

 

Kaderstukje : het Landschapspark Zuidrand

Natuur en landschap in de Antwerpse Zuidrand

Ten zuiden van Antwerpen, maken de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek , Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en district Wilrijk deel uit van het Landschapspark Zuidrand.

De open ruimte in de zuidrand wordt getypeerd door beekvalleien, kasteeldomeinen en hoeves die een rijk verleden herbergen. De provincie Antwerpen is, samen met 9 gemeenten, de Vlaamse overheid en verenigingen gestart met een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt.

Bedoeling van deze samenwerking is om de open ruimte in de Zuidrand te bewaren, op te waarderen en te verbinden zodat be­woners er kunnen van genieten. De levenskwaliteit ten zuiden van Antwerpen zal er aanzienlijk door verbeteren. Samen maken we werk van meer en betere ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’.

Er wordt gewerkt rond de thema’s milieu, natuur en landschap, landbouw, onroerend erfgoed, recreatie en toerisme. Op de onderstaande website van het Landschapspark tref je een mooi filmpje aan over de thema’s waar het Landschapspark Zuidrand aan werkt onder het moto ‘Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand’.

(http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/landschapspark-zuidrand.html )

Voor meer informatie kan je terecht bij Sabine Caremans, projectcoördinator Landschapspark Zuidrand, E-mail : sabine.caremans@provincieantwerpen.be  – tel. 03 / 240.57.71.

logo provincie Antwerpen

Foto’s © Reporters & Gazet van Hove.