Midden vorig jaar kwam het tot een breuk in de bestuursmeerderheid van CD&V en het groen-linkse kartel Hove Beweegt. Aanleiding tot het dispuut waren klachten van burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) tegen eerste schepen Jo Ampe (Hove Beweegt) in verband met mogelijke belangenvermenging in een aantal lopende dossiers, nl. de verbouwing van villa “De Jaeck” aan de Mechelsesteenweg tot een horecazaak en de bouw van appartementen in het domein “Hortensiahof” aan de Mortselsesteenweg. Schepen Ampe beschuldigde als tegenzet de burgemeester van manipulatie van documenten en personen. Sedert die tijd “rolden de Hovese schepenen als vechtenden over straat”. Het ene incident volgde het andere op.

Over deze kwestie werd er begin september jl. een speciale deontologische commissie samengeroepen waarin alle gemeenteraadsleden zaten. Als besluit kwam hier uit de bus dat het een delicate kwestie was en om het geheel uit de lopende campagne van de gemeenteraadsverkiezingen te houden, werd beslist om het dossier over te maken aan de toezichthoudende overheid, de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA).

Ondertussen gingen de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorbij. Hier werden de toenmalige meerderheidspartijen CD&V en Hove Beweegt danig afgestraft en verdwenen in de nieuw samengestelde gemeenteraad in de oppositie. Hove wordt sedert 1 januari 2013 bestuurd door een coalitie van N-VA en pH7 Positief Hove.

Op 20 december 2012 ontving de toenmalige voorzitter van de gemeenteraad, de heer Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt), een antwoord van minister Geert Bourgeois.

Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2013 maakte de heer Vandendriessche kort melding van de brief van de minister. In de pers verschenen enkele kleine stukjes over dit feit zonder veel echte nieuwswaarde.

Ondertussen hebben we deze brief ook kunnen lezen. We brengen hierna integraal de brief van minister Bourgeois.

De lezers zullen zelf hun besluiten kunnen trekken.


“AANGETEKEND

16/12/2012

Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Antwerpen
Koningin Astridlaan, 22 – 24
2018      Antwerpen

De voorzitter van de gemeenteraad van Hove
Uw bericht van 26 september 2012
Betreft : Klacht burgemeester tegen schepen Jo Ampe en vice versa.

Geachte heer voorzitter,

Ik heb de klachten van de heer Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester, en de heer Jo Ampe, schepen, die uw bestuur mij heeft bezorgd in het kader van een mogelijke tuchtprocedure, aan een grondig onderzoek onderworpen.

Uit de stukken die mij werden bezorgd met betrekking in het dossier ‘De Jaeck’ blijkt dat op de goedgekeurde plannen de naam van het bedrijf van schepen Jo Ampe is terug te vinden. De schepen kon tijdens het door u georganiseerde verhoor niet ontkrachten dat hij in deze zaak, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, een rechtstreeks belang had. Ik leid daaruit af dat artikel 51 junto 27 van het gemeentedecreet is geschonden wat betreft het dossier ‘De Jaeck – Immovaar’.

In het dossier ‘Hortensiahof’ nam Jo Ampe geen deel aan de besprekingen en besluitvorming.

Aangezien uit informatie ingewonnen bij uw bestuur blijkt dat Jo Ampe in de volgende bestuursperiode geen uitvoerend mandaat meer zal opnemen, zal ik geen tuchtprocedure opstarten.

Ik stuur ook Jo Ampe een brief in deze zin.

De klacht tegen de burgemeester, gaat enkel over mogelijke schendingen van de lokale deontologische code. Voor zover van enige overtreding sprake kan zijn, is het aan uw deontologische commissie zelf om deze afweging te maken.

In elk geval lijken mij de aantijgingen sowieso onvoldoende ernstig voor het opstarten van een tuchtprocedure.

Met de meeste hoogachting,
Geert Bourgeois
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand”


jo ampe
“Jo Ampe had rechtstreeks belang in dossier De Jaeck”

 

De brief van minister Bourgeois is ondertussen in Hove een lokaal politiek discussiepunt. Er worden ook al grapjes over gemaakt. Deze gaan we hier niet brengen, anders krijgen we ook een klacht of een recht op antwoord aan ons been.